Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
21 Invest S.p.A. (zwane dalej „Spółką”) przekazuje niniejsze informacje zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”) w odniesieniu do ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia Państwu zrozumienia celów i metod przetwarzania danych osobowych, które mogą Państwo przekazywać podczas nawigacji na niniejszej stronie internetowej (zwanej salej „stroną”).
Należy pamiętać, że niniejsze informacje dotyczą wyłącznie tej strony i nie obejmują stron internetowych osób trzecich, które mogą być dostępne dla Użytkownika poprzez linki znajdujących się na tej stronie.

Kategorie przetwarzanych danych
Dane nawigacyjne
Podczas zwykłych działań używane systemy informacyjne i procedury oprogramowania sprawiają, że taka funkcja strony internetowej pozyskuje określone dane osobowe, których przekazanie jest nieodłączne od korzystania z internetowych protokołów komunikacyjnych. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich z określonymi podmiotami danych, ale które, ze względu na swój charakter, mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi posiadanymi przez strony trzecie. Wspomniana kategoria danych obejmuje na przykład adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Ujednolicony Identyfikator Zasobów) żądanych zasobów, czas żądania, metodę przesyłania żądania do serwera, wielkość pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem IT. Dane te służą wyłącznie do zbierania anonimowych danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony i sprawdzania, czy strona działa prawidłowo. Są one anulowane niezwłocznie po przetworzeniu.

Dane dobrowolnie przekazywane przez użytkowników
Jeżeli na adresy pojawiające się na stronie zostanie wysłana dobrowolnie wiadomość e-mail, zostanie uzyskany adres e-mail nadawcy – aby odpowiedzieć na zapytania – podobnie jak wszelkie inne dane osobowe zawarte w wiadomości. Szczegółowe powiadomienia o podsumowaniu informacji są również udostępniane lub pokazywane w sekcjach strony dotyczących przede wszystkim usług na życzenie i mogą one wymagać zgody osoby, której dane dotyczą.

Pliki cookies
Zgodnie z Zarządzeniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nr 229 z dn. 8 maja 2014 r. dotyczącym “Określenia uproszczonych metod przekazywania informacji i uzyskiwania zgody na wykorzystanie plików cookie”, Spółka informuje użytkowników o korzystaniu z plików cookie do nawigacji na tej stronie. Niniejsze informacje dotyczą tylko tej strony i nie obejmują stron internetowych osób trzecich, które mogą być dostępne dla Użytkownika poprzez linki znajdujące się na tej stronie.

Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki, które są wysyłane do używanej przeglądarki i zapisywane na urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej, takiej jak 21partners.com. Pliki cookie umożliwiają stronie skuteczne działanie i poprawiają jej wydajność. Dostarczają one właścicielowi witryny informacje w celach statystycznych lub reklamowych, głównie w celu spersonalizowania nawigacji, zapamiętując Państwa preferencje. Strona korzysta z kilku rodzajów własnych plików cookie (przygotowanych i zarządzanych przez 21 Invest S.p.A.) oraz plików cookie stron trzecich (przygotowanych i zarządzanych przez strony trzecie zgodnie z ich własną polityką prywatności, ale bez kontroli 21 Invest S.p.A.). Poniższa tabela podsumowuje rodzaje używanych plików cookie.

Typ plików cookie Funkcja
Techniczne pliki cookie (sesja lub nawigacja) Zapewniają normalną nawigację i korzystanie ze strony internetowej. Mają na celu optymalizację nawigacji po stronie internetowej, jednocześnie zapewniając jej funkcjonalność.
Funkcjonalne pliki cookie Są potrzebne w celu świadczenia konkretnych usług wymaganych przez użytkownika.
Własne analityczne pliki cookie Są wykorzystywane i realizowane wyłącznie przez 21 Invest S.p.A. w celu zebrania informacji, w formie zbiorczej i anonimowej, na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki użytkownicy odwiedzają stronę.
Zewnętrzne analityczne pliki cookie
(np. Google Analytics)
21 Invest S.p.A. przyjęło odpowiednie narzędzia w celu zapewnienia, że przetwarzanie przy użyciu takich plików cookie odbywa się wyłącznie w celach statystycznych.

Włączanie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce
Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, by można było zaakceptować, kontrolować lub nawet wyłączać pliki cookie za pomocą dostępnych ustawień. Przypominamy jednak, że wyłączenie nawigacji lub funkcjonalnych plików cookie może spowodować niezadowalające działanie strony i/lub ograniczyć serwis, który oferujemy.
Do zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach służą poniższe linki:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=pl_PL
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en

Cele i podstawa prawna przetwarzania, charakter przekazywania danych i skutki odmowy
Spółka będzie przetwarzać dane w celu ułatwienia nawigacji i świadczenia wszelkich usług, których użytkownik zażąda przy pomocy formularzy dostępnych na stronie. W celach określonych w odnośnych powiadomieniach mogą Państwo podać swoje dane osobowe inne niż wskazane dla danych nawigacyjnych i technicznych plików cookie, w sekcjach witryny skonfigurowanych dla konkretnych usług dostępnych na Państwa żądanie. Odmowa podania takich danych może uniemożliwić uzyskanie żądanej usługi.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe gromadzone podczas korzystania ze strony będą przetwarzane przez określony czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane i, po zakończeniu tego okresu, przez czas określony obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z powiadomieniami dotyczącymi konkretnych usług.

Przekazywanie danych i kategorie odbiorców
Wszystkie dane zebrane i przetworzone mogą być przekazane osobom z organizacji upoważnionym do działania w charakterze podmiotów przetwarzających dane w świetle ich odnośnych obowiązków, jak również stronom zewnętrznym, którym konieczne jest przekazanie danych wyłącznie do celów określonych powyżej. Jeśli tacy odbiorcy przetwarzają dane w imieniu spółki, są wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane na podstawie konkretnej umowy lub innego dokumentu prawnego.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z powiadomieniami dotyczącymi konkretnych usług.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego i/lub do organizacji międzynarodowej
W przypadku wymogów ściśle organizacyjnych niektóre z Państwa danych osobowych mogą być przesłane do krajów spoza UE, ponieważ Administrator Danych korzysta z usług opartych na chmurze oferowanych przez usługodawców wybranych spośród tych, którzy zapewniają odpowiednie gwarancje zgodnie z wymogami art. 46 RODO.

Prawa osób, których dotyczą dane
Mają Państwo prawo (artykuły 15-22 RODO) zażądać od naszej Spółki dostępu do Państwa danych osobowych i prawo do ich poprawiania, jeśli są niedokładne, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wymogi są spełnione. Użytkownik może również uzyskać przenoszalność przekazanych przez niego danych tylko wtedy, gdy podlegają automatycznemu przetwarzaniu na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy. Mają Państwo również prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie. Nie ma to wpływu na zasadność żadnego przetwarzania wykonanego przed tym momentem. Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu regulacyjnego, Garante per la protezione dei dati personali („Urząd Ochrony Danych Osobowych”).
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z powiadomieniami dotyczącymi konkretnych usług.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych jest 21 Invest S.p.A., z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: 21partners@legalmail.it
Ostatnia aktualizacja: Maj 2018.

Niniejsze powiadomienie może ulec zmianie. W związku z tym zalecamy regularne odwiedzanie strony i zapoznawanie się z najnowszą wersją zgłaszanego tutaj powiadomienia.