Legal Disclaimer

Korzystanie z serwisu podlega następującemu Regulaminowi („Regulamin”). Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami. Uzyskując dostęp do niniejszego serwisu internetowego, użytkownik poświadcza, że przeczytał i zaakceptował Regulamin oraz ograniczenia regulacyjne dotyczące korzystania z serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

21 Invest i jej spółki zależne
21 Invest obejmuje 21 Invest S.p.A i każdą z jej spółek zależnych: 21 Invest SGR S.p.A., 21 Invest France SAS, 21 Concordia Sp. z o.o. oraz 21 Concordia Partners Ltd.
Materiały dostępne w niniejszym serwisie przekazywane są przez spółkę 21 Invest S.p.A.

Termin „21 funds” wykorzystywany w tym serwisie internetowym oznacza fundusze, którym doradza lub którymi zarządza spółka zarządzająca zależna od 21 Invest S.p.A.

Brak oferty: Żadna informacja zawarta w niniejszym serwisie internetowym nie stanowi oferty, zaproszenia ani propozycji zakupu lub sprzedaży inwestycji lub papierów wartościowych, świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego lub zaangażowania w dowolne inne transakcje.

Użytkownicy serwisu
Żadne inwestycje lub usługi inwestycyjne, które mogą być promowane w niniejszym serwisie internetowym nie są dostępne dla klientów prywatnych, a jedynie udostępniane w sposób ściśle ukierunkowany i zgodnie z właściwymi restrykcjami lokalnymi. Ponadto, mogą nie być zarejestrowane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd i jako takie dostępne są tylko dla niektórych akredytowanych inwestorów amerykańskich.

Niniejszy serwis nie jest skierowany do żadnej osoby podlegającej jurysdykcji (z uwagi na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub w inny sposób), w której publikacja lub dostęp do tego serwisu jest zabroniony. Osoby, w odniesieniu do których stosuje się takie zakazy nie mogą uzyskiwać dostępu do poszczególnych podstron w ramach niniejszego serwisie.

Prawa Autorskie
Niniejszy serwis internetowy podlega prawom autorskim, a wszelkie prawa do niego są zastrzeżone. Użytkownik może pobierać lub drukować poszczególne podstrony i/lub fragmenty niniejszego serwisu, pod warunkiem pozostawienia informacji o prawach autorskich i uwag o prawach własności intelektualnej. Wszelkie czynności związane z pobieraniem lub kopiowaniem zawartości serwisu nie przenoszą praw do oprogramowania lub materiałów na użytkownika. Użytkownik nie może powielać (w całości lub w części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, umieszczać łącz ani wykorzystywać dla celów publicznych lub komercyjnych niniejszego serwisu bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez 21 Invest S.p.A.

Prywatność
Osoby trzecie mogą uzyskiwać dostęp do informacji publikowanych w serwisie internetowym za pośrednictwem Internetu lub innymi sposobami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane przesyłane za pośrednictwem serwisu są publiczne i nie stanowią prywatnej komunikacji. Prosimy nie przesyłać za pośrednictwem niniejszego serwisu żadnych poufnych informacji.

Dokładność treści
Choć firma 21 Invest S.p.A. dokłada wszelkich uzasadnionych starań w celu uzyskania informacji ze źródeł, które uważa za wiarygodne, nie udziela jednak żadnych gwarancji co do poprawności, wiarygodności ani kompletności informacji i opinii zawartych w serwisie. Informacje i opinie zawarte są w niniejszym serwisie przez firmę 21 Invest S.p.A wyłącznie na użytek osobisty i informacyjny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji. Informacje te ze swojej natury mogą ulec zmianie bez powiadomienia i stracić na aktualności. W związku z tym użytkownik powinien sprawdzać wszelkie informacje pozyskane z serwisu przed ich wykorzystaniem.

Informacje dotyczące wyników inwestycyjnych
Informacji dotyczących historycznych wyników inwestycyjnych nie należy traktować jako prognozy wyników danej inwestycji w przyszłości. Wartość inwestycji może spaść lub wzrosnąć.

Porady
Użytkownik nie powinien polegać na żadnych informacjach ani opiniach zawartych w niniejszym serwisie internetowym podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych lub wszelkich innych decyzji, lecz uzyskać właściwą i szczegółową poradę od specjalisty. Żadna z informacji zawartych w tym serwisie nie stanowi, ani nie powinna być interpretowana, jako porada inwestycyjna, prawna, podatkowa ani żadna inna. Informacji zawartych w serwisie nie należy w żaden sposób rozumieć jako rekomendacji co do zakupu lub sprzedaży inwestycji.

Zapewnienia i gwarancje
Firma 21 Invest S.p.A., ani żaden z jej bezpośrednio lub pośrednio zależnych podmiotów, nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do informacji lub opinii zawartych w serwisie.

Wyłączenie odpowiedzialności
W możliwie najszerszym dozwolonym prawem zakresie, firma 21 Invest S.p.A, ani żaden z jej bezpośrednio lub pośrednio podległych podmiotów, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione przez klienta, które wynikają lub związane są z dostępem lub korzystaniem z niniejszego serwisu lub umieszczaniem łącz do innych stron internetowych oraz bazowaniem na wszelkich informacjach zawartych w tym serwisie. Firma 21 Invest S.p.A, ani jej bezpośrednio lub pośrednio zależne podmioty, w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikowe lub szczególne (lub za brak dostępu, niemożność skorzystania lub użytkowania łącz).

Witryny zewnętrzne
Niniejszy serwis może zawierać łącza do innych witryn („Powiązane Witryny”). Powiązane Witryny służą jedynie wygodzie użytkownika, a dostęp do nich uzyskiwany jest na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość Powiązanych Witryn ani nie jesteśmy związani ze sponsorami Powiązanych Witryn. Nie udzielamy poparcia dla treści Powiązanych Witryn.

Znaki towarowe
21 Investimenti, 21 Partners oraz logo 21 Invest stanowią znaki towarowe 21 Invest S.p.A.

Kopiowanie, modyfikowanie, licencjonowanie, odsprzedawanie, publikowanie, dystrybuowanie, reprodukowanie ani inne wykorzystanie21 Investimenti, 21 Partnersoraz logotypów 21 Invest w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez 21 Invest S.p.A. jest zabronione. Jednakże dopuszczone jest drukowanie i/lub pobieranie informacji zawartych w serwisie, zgodnie z warunkami określonymi powyżej w sekcji Prawa Autorskie.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze warunki korzystania oraz wszystkie kwestie z nimi związane regulowane są przepisami prawa włoskiego.

Sądy Włoch mają wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu wszelkich sporów, różnic zdań lub roszczeń wynikających z lub związanych z niniejszymi warunkami korzystania, w tym dotyczących istnienia, ważności lub rozwiązania tych warunków oraz skutków ich nieważności.